Kontakt telefon
+377-44-716-843

Zapisnik sa prve redovne sednice Predsedništva u 2017.godini

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa I (prve) redovne sednice Predsedništva u 2017.godini, održane 31.03.2017. sa početkom 13.30h.

Prisutni: 1. Deir Jelmazi, predsedavajući Predsedništva

2. Murselj Haljilji,član

3. Redžep Kamberi,član

4. Haćima Nešković.član

5. Servet Ahmeti –sekretar

 

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne (IV) redovne sednice Predsedništva, odražane 06.10.2016.godine;

3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvežtaja za IV kvartal 2016.

4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu organa partije za IV kvartal 2016.

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o korišćenju službenog vozila za IV kvartal 2016.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o izdatim potvrdama o nac.pripadnosti za IV kvartal 2016.godine.

7. Donošenje odluke o a)Ugovoru o radu računovođe,b)o zakupu poslovnog prostora,c) o načinu obezbeđivanja nov.stedstava do okončanja sudskog postupka protiv partije JGP.

8. Donošenje odluke o ovlašćenju vezano za bankovni račun partije.

 

9. Razno.

a) Informacija o podnetoj tuzbi protiv JGP

b) određivanje datuma za održavanje sednice GO.

c) informacija o web stranici partije GIG

Predsedništvo je usvojilo predložene izveštaje i preporučuje GO da iste potvrdi.Takođe, donete su odluke o ugovoru o zakupu poslovnog prostora  i ugovoru o radu računovođe.Doneta je odluka o obezbeđivanju novčanih sredstava do okončanja sudskog postupka protiv partije JGP,kao i odluka o ovlašćenju vezano za bankovni račun partije.

Što se tiče podnete tužbe protiv JGP,sudu je dostavljen podnesak.

Obzirom na okolnosti, tačan datum održavanja sednice GO nije određen,predviđeno je da se sednica GO održi posle 10.aprila.

Web stranica partije je u izradi. U drugoj nedelji aprila biće aktivirana.

 

Predsedništvo,