Kontakt telefon
+377-44-716-843

Odluka Glavnog odbora o LISTI KANDIDATA PARTIJE GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine

Glavni odbor je na svojoj I (prvoj ) vanrednoj sednici u 2017.godini,održanoj 18.05.2017.godine,sa početkom u 12h,doneo sledeću,

 O  D  L  U  K  U

1.Usvaja se Odluka predsedništva br.54/17-5 od 18.05.2017.godine o UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA PARTIJE GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine u sastavu:

Murselj Haljilji

Vasmija Kamberi

Deir Jelmazi

Sirmeta Ramadani

Agim Hadži

Servet Ahmeti

Haćima Nesković

Bajram Redzepović

Redžep Kamberi

 

Predsednik GO

Murselj Haljilji