Kontakt telefon
+377-44-716-843

Z A P I S N I K sa I (prve) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa I (prve) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini,održane 18.05.2016.sa početkom 10h30.

Prisutni: 1.Deir Jelmazi, predsedavajući Predsedništva

2.Murselj Haljilji,član

3.Redžep Kamberi,član

4.Haćima Nešković,član

5.Servet Ahmeti –sekretar

 

Dnevni red

 

1.Usvajanje dnevnog reda.

2.Utvrđivanje liste kandidata ispred partije GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine.Donošenje odluke o utvrđenoj listi kandidata.

 

RAD PO TAČKAMA

 

1.Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 

 

3.Predsedništvo je nakon diskusije jednoglasno donelo,

 O  D  L  U  K  U

1.Utvrđuje se lista kandidata partije GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine :

 

1.Murselj Haljilji,

2.Vasmija Kamberi,

3.Deir Jelmazi,

4.Sirmeta Ramadani,

5.Agim Hadži,

6.Servet Ahmeti,

7.Haćima Nešković,

8.Bajram Redžepović,

9.Redžep Kamberi.

2.Predlaže se GO da svojom odlukom PRIHVATI utvrđenu listu kandidata.

 

Završeno,11h30

 

Zapisničar,

Servet Ahmeti s.r.

Predsedavajući predsedništva,

Deir Jelmazi s.r.