Kontakt telefon
+377-44-716-843

Z A P I S N I K sa II (druge) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa II (druge) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini,održane 21.05.2017. sa početkom 10h30.

Prisutni: 1.Deir Jelmazi, predsedavajući Predsedništva

2.Murselj Haljilji,član

3.Redžep Kamberi,član

4.Haćima Nešković,član

5.Servet Ahmeti –sekretar

 

Dnevni red

 

1.Usvajanje dnevnog reda.

 

2.Usvajanje zapisnika sa I (prve) vanredne sednice predsedništva u 2017.godini,održane 18.05.2017.godine.

3.Donošenje odluke o prodaji službenog vozila,radi potrebe finansiranja izborne kampanje i uplate depozita u CIK-u,za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima od 11.06.2017.godine.

 

RAD PO TAČKAMA

 

1.Jednoglasno je usvojen dnevni red.

2.Jednoglasno je usvojen zapisnik sa I vanredne sednice predsedništva održane 18.05.2017.godine.

 

3.Predsedništvo je jednoglasno,nakon diskusije,donelo,

 

 

O  D  L  U  K  U

o prodaji službenog vozila-partije GIG,Dragaš

I

1.Određuje se prodaja službenog vozila vlasništvo političke partije GIG.Prodaja će se provesti putem javnog nadmetanja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

2.Podaci o vozilu

Vrsta vozila: putnički automobile,marka : Golf 5,model vozila: 1.9 Dizel,maksimalna snaga 77 kw,boja vozila:plava metalik,broj vrata:5.Datum prve registracije:15.12.2004.godine,identifikacioni br.vozila: wvwzzz1kz5b067218.Registrovan:24.11.2017.

Početna cena utvrđuje se u iznosu od 6,200.00 eura (šesthiljadaidvestotineeura),a na osnovu procene kretanja cene automobila iste vrste na tržištu Kosova.

3.Kriterijumi ponude

Najviša ponuđena kupoprodajna cena.Prodaja će se sprovesti po načelu “viđeno-kupljeno”.

4.Obaveza kupca

Kupoprodajnu cenu kupac je dužan da uplati najkasnije u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o prihvatanju ponude i sklapanju ugovora,nakon čega će se uz potvrdu o dokazu o uplati,s njim zaključiti ugovor o kupoprodaji kod norata.

II

Za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju službenog vozila imenuje se komisija u sastavu :

1.Sejdi Ramadan.predsednik

2.Kamberi Redžep,član

3.Nešković Haćima,član

Rezervni član Komisije u slučaju odsustva predsednika ili člana Komisije je Alija Demiri.

Komisija je ovlašćena da objavi javni poziv za nedmetanje u skladu sa bitnim uslovima utvđenim u ovoj odluci,i propiše ostale uslove i način sprovođenja javnog nadmetanja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Tekst javnog nadmetanja objaviće se na web stranici političke partije GIG,a javni poziv o nadmetanju u elektronskim medijima gorapress.net,glasgore.net,kao i u dnevnoj štampi.

III

Odluka stupa na snagu usvajanjem od strane GO.

 

OBRAZLOŽENJE

1.Pravna osnova za donošenje ove Odluke je u odredbi čl.22 stav 1 tačka 10 Statuta partije GIG,kojom je propisano da Predsedništvo vodi brigu i raspolaže imovinom partije i čl.18 stav 1 tačka stav 2 ,kojim je propisano da GO  donosi sve odluke od posebnog značaja za partiju između dve Skupštine.

2.Osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom

Ovim aktom odlučuje se o prodaji službenog vozila zbog potrebe finansiranja izborne kampanje za predstojeće vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine,obzirom da GIG nema sredstava zbog neuplaćivanja dela sredstava po koalicionom sporazumu sa partijom Adema Hodže JGP,zbog čega je GIG podneo tužbu protiv JGP Osnovnom sudu Prizren,ogranak suda u Dragašu 19.12.2016.godine pod br. CNR.150/16.Međutim,rošište po našoj tužbi nije još uvek zakazano.

Cena službenog vozila Golf 5 ,utvrđena je na osnovu kretanja tržišne cene za ovaj tip vozila na Kosovu.

3.Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ove odluke.

Za sprovođenje ove odluke nije potrebno osigurati dodatna sredstva.

Završeno,12h00

Zapisničar,

Ahmeti Servet s.r.                                                                                   Predsedavajući predsedništva,

Deir Jelmazi s.r.