Kontakt telefon
+377-44-716-843

Javni oglas za prodaju sluzbenog vozila

Na osnovu Odluke predsedništva o prodaji službenog motornog vozila,broj: 57/17-5 od 21.05.2017.godine i Odluke GO broj: 58/17-5 od 21.05.2017.godine o usvajanju Odluke predsedništva o prodaji službenog motornog vozila,Građanska inicijativa Gore-GIG,sa sedištem u Dragašu objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji službenog vozila putem javne prodaje-licitacije metodom

prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

 

1.Predmet javnog oglasa je prodaja službenog vozila političke partije Građanska inicijativa Gore sa sedištem u Dragašu,putem javne prodaje  –  licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

 

Naziv marke i tip vozila Reg.oznaka Stanje vozila/

Stanje reg-

Godina proizvodnje Pređena kilometraža Početna cena
1. VW Golf 5 TDI 1.9

Putničko vozilo

Br.šasije

WVWZZZ1KZ5B067218

Snaga KW:77

04-738-DR Vozilo ispravno

Registrovano do 24.11.2017.

Dec.2004. 202 600 6,200.00 eura

 

2.Pravo učešća

2.1.Vozilo koje je predmet javnog oglasa prodaje se pronuđaču koji dostavi najveću cenu za vozilo.

2.2.Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.

2.3.Pravo učešća u postupku licitacije namaju članovi organa partije GIG i članovi njihove porodice.

3.Pregled vozila

3.1.Vozilo se može pogledati u Dragašu,na parkingu kod turskog LMT 24.25.26.maja 2017.godine od 10-14h.

3.2.Kontakt osoba : Alija Demiri tel.044/482-964

4.Dostava ponuda

4.1.Ponude treba obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti,na kojoj treba napisati “Ponuda za prodaju sluzbenog vozila putem Javne licitacije”sa naznakom “NE OTVARAJ”.

4.2 Ponude se mogu dostaviti licno od 24 do 26.05.2017.godine d 10h do 14h na adresu Građanska inicijativa Gore ,22000 Dragaš,Restelički put bb.

4.3 Sve ponude koje pristignu posle naznačenog roka,neće se uzeti u razmatranje.

4.4 Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača će se održati dana 29.05.2017.godine u 12h u kancelariji pol.partije Građanska inicijativa Gore,22000 Dragaš,Restelički put bb.

4.5 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači,u slučaju njihovog odsustva ili odsustva nekog od ponuđača,komisija će spovesti postupak, bez odlaganja.

5.Sadržaj ponude

5.1Ponuda treba da sadrži:

  1. a) podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime,ime jednog roditelja,adresu i broj tel.(ako ima),kopija l.k.).
  2. b) podatke o pravnom licu (kopija registracije,ime i prezime ovlašćenog lica,adresa i broj.tel.).
  3. c) iznos ponude iskazan u euro.

5.2 Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude,a ukoliko je ponuđač  pravno lice ponuda mora biti potisana o overena pečatom pravnog lica.

5.3 Prihvatljivom ponudom se smatra svaka  ponuda koja sadrži podatke iz tačke 5.1 i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne  cene.

5.4 Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljivi ponuđač.

  1. Postupak licitacije

6.1 Predsednik Komisije otvara prispele ponude,čiji  se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača,redni broj ,marka i tip vozila,ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

6.2 Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku.

6.3 Komisija nakon razmatranja liste ponuđača utvrđuje najpovoljnije ponude,o čemu usmeno obaveštava prisutne ponuđače i predsednik Komisije proglašava pobednika licitacije,koji je dostavio najpovoljniju ponudu za vozilo.

6.4 Ako se za poziv za vozilo odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom Komisija ga proglašava pobednikom.

6.5 U slučaju da se pojave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cenom,predsednik Komisije će za pobednika proglasiti onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja  sa Protokola partije.

6.6 Nakon proglašenja pobednika za vozilo koje je predmet prodaje,Komisija  će objaviti na web stranici partije GIG pobednika licitacije.

  1. Obaveze kupca

7.1 Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena,odn.kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od tri dana od dana proglašenja pobednika licitacije.

7.2 Kupac je dužan da za kupljeno vozilo uplati puni iznos u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora,na broj računa partije GIG 1301001001371778 BpB.

7.3 Sve troškove i eventualno plaćanje  poreza i sl.snosi kupac.

7.4 Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno”,bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

7.5 Ako kupac odustane od kupovine,odnosno ne pristupi zaključenju ugovora,GIG će zaključiti ugovor sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

  1. Dodatne informacije

8.1 Ovaj oglas je objavljen na web stranici GIG (www.gigdragas.org), dok osnovni podaci javnog oglasa biće objavljeni u štampi Epoha e Re i elektronske medije gorapress.net i glasgore.com