Kontakt telefon
+377-44-716-843

Program partije

GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE-GIG/DRAGAŠ

GLAVNI ODBOR

P  R  O  G  R  A  M

2013.

SADRŽAJ

A. Uvod
B. Program
1. Ostvarivanje lokalne samouprave
2. Smanjenje nezaposlenosti i razvoj privrede
3. Obrazovanje i školstvo
4. Lična sigurnost i vladavina prava
5. Aktivno učešće žena i mladih u društvene tokove i posebna briga o deci
6. Briga o najstarijim građanima
7. Razvoj i izgradnja infrastrukture
8. Jačanje kulturnog identiteta i razvoj međunacionalnih odnosa

U  V  O  D

 

Građanska inicijativa Gore sa sedištem u Dragašu je politički subjekt formiran još 2000.godine, a od avgusta 2002. postaje politička partija čiji je prevashodni cilj bio zaštita interesa goranske zajednice na Kosovu. U to vreme goranska zajednica se suočavala sa egzistencijalnim problemima. Od juna 1999, pa nerednih nekoliko godina, goranska zajednica je bila  suočena, pre svega, sa ugrožavanjem lične sigurnosti. Prema podacima iz Izveštaja slučajeva nestalih i ubijenih Goranaca Local Community Office UNMIK-a u Dragašu iz marta 2003. godine, za period april 1999. – mart 2003. godine, sedam (7) pripadnika goranske zajednice je ubijeno, dok se tri (3) vodi kao nestalo. Zatim, borba za očuvanje i zaštitu privatne imovine(kuće, stanovi, radnje…). Veliki broj Goranaca je u tom periodu proteran iz svojih kuća, stanova i radnji (komercijalna imovina), ne samo u opštini Dragaš, gde goranska zajednica živi vekovima, već i širom Kosova. Goranaci masovno ostaju bez posla. Gube svoja radna mesta bez ikakvog pravnog osnova, redom u zdravstvu, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima. Sloboda kretanja je bila ograničena. Problemi u školstvu. Sve ovo je rezultiralo masovnim bekstvom sa svojih vekovnih ognjišta, tražeći spas u evropskim državama kada je i veliki broj visokoobrazovanih Goranaca napustio kraj.

Tada kao i danas, GIG staje uz svoj narod i izdavanjem potrebih potvrda kako o nacionalnoj pripadnosti, tako i o stanju dešavanja na Kosovu vezano za goransku zajednicu, ogromnom broju pripadnika naše zajednice pomaže u rešavanju njihovog statusa u evropskim zemljama. Danas, oni čine deo naše dijaspore, zajedno sa dijasporom koja je i pre 1999. godine postojala, predstavljaju veoma uticajnu i jaku snagu, koja može da pruži podršku i nesebičnu pomoć Gori.

Građanska inicijativa Gore je nastala kao posledica  svih ovih dešavanja i problema sa kojima je bila suočena goranska zajednica, čvrsto rešena da stane uz svoj narod i građane i zajednički ih rešava. Rukovodstvo i članovi GIG-a, zajedno sa goranskom zajednicom daju veliki doprinos rešavanju ovih problema, sa više ili manje uspeha s’obzirom na date okolnosti. Veliki rezultat postojanja GIG-a je učešće u političkom životu Kosova, kroz učešće odbornika u SO Dragaš i poslanika u parlamentu Kosova. Osim potenciranja i traženja rešavanja ovih problema, GIG se bori  i za očuvanje goranskog identiteta i priznavanje goranske zajednice kao ravnopravne zajednice u Ustavu Kosova. Ovo zbog toga što je goranska zajednica bila dugo negirana od strane drugih političkih subjekata u Gori.

Aktivnošću GIG-a svih ovih godina, uz pomoć međunarodne zajednice, lokalnih i centralnih organa vlasti na Kosovu, rešavaju se problemi lične sigurnosti, slobode kretanja, vraćanja oduzete imovine. Međutim, ostali su problemi koje je naša partija prepoznala i zbog toga usvaja ovaj Program rada pred lokalne izbore od 03.11.2013. za naredni period angažovanja u promenjenim društvenim i političkim odnosuma.

P  R  O  G  R  A  M 

GODINA 2013.

 

1. OSTVARIVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Građanska inicijativa Gore se od svog osnivanja zalaže za ostvarivanje prava goranske zajednice za lokalnom samoupravom u formi opštine. Svih ovih godina GIG je podnosio pismene zahteve kako domaćim organima vlasti (Vladi,Ministarstvu lokalne uprave), tako i međunarodnim predstavnicima na Kosovu, kao i g-dinu Ahtisariju i njegovom timu u Beču, zatim SB UN.

Ovo svoje pravo goranska zajednica zasniva na Ustavu Kosova, Zakonu o administrativnim granicama opština na Kosovu,na međunarodnim propisima o decentralizaciji vlasti, kao i na stečenom pravu (goranska zajednica je imala opštinu u vreme postojanja SFRJ).

Zbog toga, GIG će se preko svojih predstavnika zalagati sve do konačnog ostvarivanja prava i dobijanja opštine Gora.

2. SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI I RAZVOJ PRIVREDE

Drugi programski zadatak na kome će GIG biti angažovan biće smanjenje nezaposlenosti i razvoj privrede.

Bez poboljšanja standarda (koji je inače na veoma niskom nivou) nema ni boljeg života za sve građane, a samim tim ni opstanka i ostanka na ovim prostorima.

Stoga, GIG će za rešavanje ovog problema preduzeti konkretne mere:

-RAZVOJ SELA,

Ulaganjem u porodični biznis u zanatstvu, stočarstvu u održivoj poljoprivredi i voćarstvu. Podrška zadrugarstvu.

-PROMOVISANJE I PODRŠKA PREDUZETNIŠTVA,

-RAZVOJ TURIZMA,

Ulaganjem u etno turizam, zimski turizam, prolećne i letnje manifestacije uz rigorozme mere za očuvanje vodenog bogatstva, biljnog i životinjskog sveta, i stvaranje ekološkog regiona zaštićenog propisima na snazi.

-PRIVLAČENJE STRANOG KAPITALA

u formi otvaranja malih preduzeća sa stranim kapitalom u kojima bi  se zaposlilo lokalno stanovništvo, a sve na bazi zakona tržišne ekonomije. Takođe, strano ulaganje bi bilo moguće i u sveri iskorišćavanja snage voda i vetra.

3. OBRAZOVANJE I ŠKOLSTVO

GIG će se zalagati za reformu obrazovanja i školstva u smislu uvođenja dualnog obrazovanja, koristeći iskustva i prednosti ovog sistema nekih evropskih zemalja (Švajcarska).

4. LIČNA SIGURNOST I VLADAVINA PRAVA

Promovisanje načela vladavine prava kroz pravilo da su svi jednaki pred zakonom bez obzira na pol, jezik, veru, imovinsko stanje, nacionalnu pripadnost, položaj i druge različitosti. Samo potpunom primenom ovog načela građani će biti zaštićeni od nezakonitih postupaka organa vlasti i njihove samovolje, kao i od izvršioca svih nedozvoljenih radnji. Pobedom ovog principa građani stiču ličnu siguirnost i poverenje u organe vlasti. Na taj način će biti razrešena i krivična dela protiv svih građana, a naročito najteža krivična dela nestalih i ubijenih pripadnika goranske zajednice posle juna 1999.godine. Jedan od segmenata naše borbe je i borba protiv korupcije i nepotizma.

5. AKTIVNO UČEŠĆE ŽENA I MLADIH U DRUŠTVENE TOKOVE I POSEBNA BRIGA O DECI

Žena je uvek bila snažan stub očuvanja porodice na ovim prostorima. Naročito u vreme pečalbarstva, kada je sama branila kućni prag,  odgajala decu i sačuvala naše ognjište u veoma teškim i siromašnim uslovima. Stoga je potrebno da žene kao nosioci reproduktivne uloge i svih ostalih dokazanih sposobnosti budu ne samo zakonski izjednačeni sa pripadnicima drugog pola već i u stvarnom životu moraju imati mesto i ulogu koju zaslužuju. Dostupno obrazovanje, zapošljavanje, udruživanje, učešće u političkom i javnom životu, ostvarivanje javnih funkcija, ekonomska zaštita.

Stanje mladih je nikad gore iz razloga pasivnosti našeg kraja i bezperspektivnosti, jer trenutna vlast ne nudi mladima nikakvu budućnost. Mladi su ostavljeni sebi, nemaju mogućnosti zaposlenja, a samim tim i egzistencije, pa, što je i najtragičnije za našu zajednicu ali i za ostale, zauvek napuštaju svoj kraj.

GIG će podržavati svaku inicijativu mladih kroz njihovo učešće u javnom životu, kulturnom, naučnom, sportskom udruživanju. Otvaranje mogućnosti za ostanak mladih kroz njihovo zapošljavanje nakon završenog školovanja bez obzira na nivo školovanja. Podrška povezivanju mladih kako na regionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Briga o deci kroz podršku porodici, pružanjem svih oblika pomoći.

6. BRIGA O NAJSTARIJIM GRAĐANIMA

Najstariji građani zaslužuju povećanu pažnju svih, a pre svega organa vlasti koji su obavezni da stave sva raspoloživa sredstva i znanje u službi zaštite prava najstarijih građana.

GIG će se zalagati da penzionerima penzije stižu na kućnu adresu putem pošte. Poštari će svakog meseca obilaziti najstarije građane i donosiće njihove penzije na kućnu adresu. Na taj način penzioneri će biti zaštićeni od dugog čekanja ispred banaka po nevremenu, kiši, snegu, hladnoći, vrućini…..

GIG će se između ostalog zalagati i za konačno rešavanje pitanja visina penzija koje treba da budu dostojne ljudi koji su svojim radom doprineli razvoju društva u celini.

7. RAZVOJ I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE

Dobra infrastruktura je preduslov ekonomskog razvoja regiona, tako da je potrebno da se već dotrajala putna infrastruktura obnovi. GIG će dati svoj doprinos u poboljšanju uslova života građana kroz iniciranje ulaganja u već dotrajalu elektro mrežu, koja se često kvari i otežava normalan život građana.

8. JAČANJE KULTURNOG IDENTITETA I RAZVOJ MEĐUNACIONALNIH ODNOSA

GIG je od svog osnivanja kroz svoj rad promovisao i radio na tome da se prepozna goransko nacionalno biće, kultura, običaji, karakteristike, osobenost, geogravsko određenje, što je u velikoj meri i uspeo. Danas kada je goranska zajednica priznata na Kosovu kao ravnopravna zajednica sa svim ostalim zajednicama, ostaje da se nastavi borba na jačanju kulturnog identiteta i posebnosti.

Regionalna saradnja goranske zajednice je od presudnog značaja za očuvanje i unapređenje vrednosti Goranaca. GIG promoviše razvoj međunacionalnih odnosa, kako na lokalnom tako i na širem nivou, kroz uzajamno poštovanje, uvažavanje, razvijanje odnosa svih zajednica na Kosovu i u regionu.

Nezaobilazni deo jačanja kulturnog identiteta Goranaca je i saradnja i učešće goranske dijaspore, koja svojim znanjem, iskustvom i privrženošću Gori daje veliki doprinos.

Zaključak i rezultat napred iznetog programa je,

GORA BILA,GORA PA ĆE BIDE !