Kontakt telefon
+377-44-716-843

Statut

Građanska inicijativa Gore

 

S  T  A  T  U  T

 

DRAGAŠ / 06. JULI 2012.

Građanska inicijativa Gore

 

 S  T  A  T  U  T

 

I. Osnovne odredbe

 

čl. 1

Naziv političke partije je GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE, (akronim GIG).

čl. 2

Građanska inicijativa Gore je politička partija građana koji prihvataju i ostvaruju ideje i ciljeve programa GIG-a.

čl. 3

Sedište GIG-a je u Dragašu.

čl. 4

Partija ima svoj pečat i znak (amblem).Pečat je okruglog oblika sa tekstom Građanska inicijativa Gore na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.

II. Članstvo GIG-a

 

čl. 5

Član GIG-a može biti svaki punoletan građanin koji prihvata Program i Statut GIG-a i koji ima pravo glasa.

čl. 6

Svaki član GIG-a potpisuje izjavu o pristupanju,upisuje se u registar članstva i dobija knjižicu čiji će se oblik naknadno utvrditi.

Članstvu partiji GIG mogu pristupiti: kulturno-umetnička, sportska, humanitarna i druga udruženja.

 

III. Prava i dužnosti članova

čl. 7

Članovi GIG-a imaju prava i dužnosti da :

 • učestvuju u svim oblicima stranačkog i političkog rada,
 • predlažu stavove, zaključke i inicijative u organima i organizacijama partije,
 • bira i bude biran u svim organima i telima partije,
 • učestvuje u javnom životu zastupajući poglede i stavove partijeo ključnim društvenim problemima,
 • bude informisan o radu i stavovima svih organa partije,
 • se pridržava Statuta,
 • glasa na izborima za kandidate partije,
 • za program i ciljeve partije pridobije nove članove i pristalice,
 • poštuje demokratska načela i drži se statutarnih normi,
 • dosledno sprovodi odluke,bez obzira na stavove koje je imao u procesu odlučivanja,
 • plaća članarinu i materijalno pomaže partiju prema svojim mogućnostima.

čl. 8

Članstvo u partiji GIG prestaje istupanjem ili isključenjem.

čl. 9

Na odluku o isključenju iz članstva, član se može žaliti Statutarnoj komisiji GIG-a.

čl. 10

Personalnu evidenciju članstva vodi Predsedništvo partije GIG.

 

IV. Organizacija stranke

 

čl. 11

Osnovni oblici organizovanja partije su:

 • osnovne organizacije po naseljima,*
 • mesni odbori,
 • skupština partije
 • glavni odbor,
 • predsedništvo partije(uže i šire)
 • predsednik partije,
 • zamenik predsednika partije,
 • sekretar partije,
 • statutarna komisija,
 • nadzorna komisija,
 • disciplinska komisija.

čl. 12

Najviši organ GIG-a je Skupština.

Skupština broji  51 član.

Delegati Skupštine se biraju u opštinskim, mesnim organizacijama i delegati članovi udruženja iz čl.6 ovog Statuta.

Skupština :

 • donosi najvažnije odluke partije,
 • donosi program, usvaja Statut i amandmane koji se odnose na isti,
 • razmatra i ocenjuje aktivnosti i izveštaje Glavnog odbora između dva skupštinska zasedanja i odlučuje o njima,
 • utvrđuje broj članova i bira Glavni odbor,
 • bira predsednika partije,
 • rešava o žalbama i molbama članova i osnovnih organizacija,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • odgovorna je za program i politiku partije.

Skupština se održava svake četvrte godine, a prema ukazanoj potrebi može se sazvati i ranije (vanredna skupština).

Vanrednu skupštinu GIG-a saziva Glavni odbor po svojoj odluci ili na zahtev  1/3 članova. Rok sazivanja vanredne sednice skupštine na zahtev  1/3 članova GIG-a je najmanje 30 dana od podnetog zahteva.

Skupština GIG-a može početi sa radom i rešavati punovažno ako na njoj prisustvuje najmanje  2/3 od ukupnog broja članova skupštine (kvorum).

Odluke se donose većinom glasova od prisutnih članova.

čl. 13

Sve svoje odluke Skupština donosi javnim glasanjem.

Postoji mogućnost tajnog glasanja,izjašnjavanjem Skupštine.

 čl. 14

Glavni odbor

Glavni odbor je najveći organ GIG-a između dva zasedanja Skupštine.

čl. 15

Glavni odbor ima svog predsednika, zamenika predsednika i sekretara.

Predsednik priprema, saziva i vodi sednice GO.

Predsednik u saradnji sa članovima predsedništva i sekretarom GO stara se o sprovođenju odluka GO.

čl. 16

Glavni odbor se saziva prema potrebi a najmanje jednom u tri meseca. Predsednik GO obavezan je da sazove sednicu GO na zahtev predsedništva partije ili  1/3  članova GO.

Redovna sednica GO se održava u mesecu koji sledi zavrašetak kvartala.

čl. 17

Između dve Skupštine, Glavni odbor može kooptirati odgovarajući broj članova, ali ne više od  1/3 članova.

čl. 18

Glavni odbor

 • priprema predloge svih akata I odluka koje donosi Skupština,
 • donosi sve odluke od posebnog značaja za partiju između dve Skupštine,
 • donosi opšte akte partije,
 • donosi pravilnik o izborima i pravilnik o disciplinskom postupku,
 • donosi pravilnik o radu predsedništva partije,
 • stara se o pravilnom sprovođenju odluka Skupštine,
 • imenuje članove predsedništva,statutarne,nadzorne i disciplinske komisije,
 • donosi godišnji finansijski plan i zarmatra i usvaja izveštaje o finansijskom poslovanju,
 • utvrđuje kandidate partije za izbore za skupštinu Kosova,i lokalnu skupštinu,
 • utvrđuje politiku saradnje sa drugim partijama,
 • vrši i druge poslove koje mu nalaže Skupština,
 • razmatra i usvaja finansijske izveštaje, izveštaje o radu organa partije, kao i druge izveštaje,
 • utvrđuje članarinu partije,
 • donosi poslovnik o svom radu.

Glavni odbor sa sastoji od 21.člana.

čl. 19

Glavni odbor bira statutarnu,nadzornu i disciplinsku komisiju. Svaka od navedenih komisija ima po tri člana.

čl. 20

Predsedništvo partije

Predsedništvo partije je izvršno političko telo partije koje broji tri člana – uže predsedništvo i pet članova – šire predsedništvo.

Uže predsedništvo  je sastavljeno od predsednika partije,  zamenika predsednika partije i sekretara partije.

Šire predsedništvo je sastavljeno od članova užeg predsedništva i dva člana MO.

Dva člana MO imenuje GO na period od dve godine.

Uže predsedništvo se sastaje prema potrebi, a šire najmanje jednom u tri meseca.

Odluke donosi većinom glasova.

čl. 21

Predsedništvo partije sprovodi politiku partije.Radom predsedništva rukovodi zamenik predsednika partije.

čl. 22

Predsedništvo partije:

 • priprema sednice GO i izvršava njegove odluke,
 • sprovodi tekuću političku aktivnost partije,
 • priprema predloge dokumenata partije,
 • prati i koordinira rad članova partije na funkcijama i u institucijama,
 • stara se o informisanju članova,
 • koordinira rad MO,
 • prati učlanjivanje u partiju i izdaje članske karte,sprovodi odluke i stavove koje donosi Skupšrina i GO.
 • utvrđuje nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština, GO u okviru svojih ovlašćenja.
 • obavlja političku delatnost na osnovu Programa rada GIG-a,
 • vodi brigu i raspolaže imovinom stranke,
 • prati realizaciju finansijskog plana,
 • donosi pravilnik o organizaciji stručnih službi partije,
 • donosi pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju i druge opšte pravne akte partije,za koje je ovlašćeno ovim Statutom i odlukama GO.
 • vrši i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim aktima partije.

čl. 23

Statutarna komisija

Statutarnu komisiju formira GO.

Statutarna Komisija ima predsednika i dva člana.

čl. 24

Statutarna komisija:

 • tumači Statut partije GIG,
 • prati sprovođenje statuta GIG-a i predlaže mere za njegovo ostvarivanje,
 • ocenjuje statutarnost izbora u partiji.

čl. 25

Nadzorna komisija

Nadzorna komisija prati ostvarivanje odluka Skupštine i drugih organa partije i njenih ogranaka,

Nadzorna komisija vodi računa o poslovanju i izboru kandidata na rukovodećim funkcijama.

Nadzire materijalno-finansijsko poslovanje svih organa i delova partije, te obavlja i druge poslove nadzorne i poslovne prirode, bilo po svojoj inicijativi bilo na traženje GO i Predsedištva partije.

Nadzorna komisija ima predsednika i dva člana.

Odluke donosi 2/3 većinom.

čl. 26

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija rešava po žalbama protiv odluka o disciplinskim merama i isključenja iz partije.

čl. 27

Mesni odbori

Članovi MO imaju sledeća prava i obaveze:

 • doprinose ostvarivanju programske koncepcije GIG-a,
 • učestvuju u donošenju stavova i odluka partije,
 • da predlažu kandidate za organe partije,
 • da biraju i budu birani u organe partije,
 • da kontrolišu rad svojih izabranih predsedavnika,
 • da budu informisani o svim pitanjima iz rada partije,
 • da plaćaju članarinu.

Mesni odbor broji pet članova.

čl. 28

Predsednik partije

Predsednik partije rukovodi partijom i predstavlja jedinstvo partije.

Predsednik partije je lice koje ispunjava sve zakonske uslove, izabrano od strane Skupštine na mandat od četiri godine, sa pravom ponovnog izbora.

Predsednik partije je i predsednik GO.

Sa predsedavajućim predsedništva i sekretarom, predsednik partije se stara o sprovođenju odluka i ostvarivanju programa, politike i ciljeva partije.

U odsustvu predsednika i zamenika predsednika partije, dužem od tri dana, predsedavajući predsedništva i sekretar ovlašćeni su da potpisuju potvrde i ostala dokumenta bitna za redovno funkcionisanje partije.

Mandat predsednika partije, osim istekom, prestaje opozivom od strane Skupštine, ostavkom, smrću, gubitkom članstva u partiji, kada se pokreće postupak za izbor novog predsednika partije.

čl. 29

Izbor predsednika partije

Predsednik partije je izabran ako u prvom krugu dobije  2/3 glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Drugi krug izbora za predsednika partije se sprovodi ukoliko u prvom krugu ni jedan kandidat nije dobio  2/3 glasova od ukupnog broja članova Skupštine. U ovom krugu će ispasti onaj kandidat koji ima najmanje glasova.

Krugovi glasanja se ponavljaju sve dok se ne dobije lista od dva kandidata.

Predsednik partije će biti onaj kandidat koji od preostala  dva kandidata dobije prostu većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

čl. 30

Zamenik predsednika partije

Zamenik predsednika partije rukovodi partijom u slučaju odsutnosti predsednika partije,kao i u period izbora novog predsednika partije.

Sve odredbe koje vaze za predsednika partije u vezi sa izborom, prestankom funkcije,pravima i obavezama važe i za zamenika predsednika partije.

Do izbora novog zamenika predsednika partije njegovu funkciju obavlja predsedavajući Predsedništva.

čl. 31

Sekretar partije

Sekretar partije je lice izabrano od strane Skupštine na mandate od četiri godine.

Odredbe koje se odnose na mandat i izbor predsednika i zamenika predsednika partije važe i za sekretara partije.

Sekretar partije se stara o pravnim aspektima i dokumentima vezanim za partiju i članove partije, kao i sprovođenju pravnih akata.

 

V. MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE

čl. 32

 

Prihodi stranke

 • članarina,
 • dobrovoljni novčani prilozi,
 • doprinosi,
 • pokloni,
 • prihodi od marketinga,
 • propaganda i sl.

Finansijsko poslovanje partije obavljaće se putem blagajne i ziro-računa u banci. Prihodi i rashodi sredstava mogu se izvršiti samo na osnovu pismenih naloga i validnim fakturama. Svaka promena mora biti odmah evidentirana u knjigovodstvu.

Finansijsko poslovanje biće regulisano posebnim pravinikomkoji donosi GO.

Partija može u skladu sa Zakonom osnovati preduzeće i druge organizacije za obavljanje privrednih, uslužnih i drugih delatnosti, o čemu odluku donosi GO.

čl. 33

Odluku o visini,načinu plaćanja članarine donosi Predsedništvo, a potvrđuje GO.

 

VI. PRESTANAK RADA PARTIJE

čl. 34

Partija prestaje sa radom ako to odluči Skupština. Za odluku o prestanku rada partije potrebna je  2/3 većina.

U slučaju da se Skupština ne može sastati, odluku o prestanku rada partije može doneti i GO i to 2/3 većinom.

čl. 35

Odlukom o prestanku rada partije istovremeno se rešava i o imovini partije GIG koja se takvom može odrediti u korist neke od humanitarnih,kulturnih ili verskih ustanova.

čl. 36

Partija se ne može rasformirati sve do izmirenja svih dugova.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

čl. 37

Izmene i dopune Statuta partije GIG stupaju na snagu danom izglasavanja od strane Skupštine GIG.

 

U Dragašu, 06.juli 2012. godine.

Predsedavajući sednice Skupštine

Servet Ahmeti s.r.